Telefon: 051-233-980

Radno vrijeme:  8:00h – 22:00h

Statut

   DOO „  SPORTSKI  CENTAR“   B E R A N E

                           S  T  A  T  U  T

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

                      „SPORTSKI CENTAR „ BERANE

Berane , septembar 2019.god.

Na osnovu člana 68  Zakona o privrednim društvima /“Sl.list RCG“br.06/02,

17/07,80/08 /,40/10,36/11 i 40/11/ i člana 16 Odluke o osnivanju društva  sa ograničenom odgovornošću „Sportski centar“ Berane /„Sl.list Crne Gore – opštinski propisi“ br.22/14/, Odbor direktora na sjednici održanoj dana  12.09.2019.godine, donosi

                                        S  T  A  T  U  T

DRUŠTVA   SA   OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

„  SPORTSKI CENTAR“ – BERANE

I  OSNOVNE  ODREDBE

Član  1.

Ovim Statutom  u skladu sa Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Sportski centar“ Berane, / u daljem tekstu : Društvo/

uređuju se pitanja u vezi sa organizacijom rada i funkcionisanja  Društva

i to : naziv i sjedište, djelatnost, osnovni kapital, unutrašnja organizacija,

odgovornost za obaveze, upravljanje i rukovođenje informisanje i odnosi sa javnošću i  druga pitanja u skladu sa Odlukom o osnivanju i Zakonom.

Član  2.

Osnivač Društva je opština Berane / u daljem tekstu: Osnivač/.

Društvo sa ograničenom odgovornošću Sportski centar Berane se osniva     na neodređeno vrijeme  / u daljem tekstu: Društvo/

Društvo ima jedan ili više računa kod poslovnih banaka, u skladu sa Zakonom.

II  NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Naziv društva je Društvo sa ograničenom odgovornošću „Sportski centar“- Berane.

Skraćeni naziv Društva je  „Sportski centar“ doo Berane.

Član  4.

Sjedište Društva je u Beranama, ul.“Đačka bb“ – Berane.

Član  5.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 30 mm na kojem je po obodu

ispisan tekst: Duštvo sa ograničenom odgovornošću „Sportski centar“-Berane.

Štambilj je pravougaonog oblika dimenzija 60 x 30 mm, koji sadrži tekst:

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Sportski centar“ Berane i

prostor za broj akta i datum upisa.

Član  6.

Pečat služi za potvrđivanje autentičnosti akata Društva, a štambilj za prijem

i otpremu akata.

Član  7.

Društvo može imati svoj znak – logo.

Znak Društva utvrđuje Odbor direktora.

Odbor direktora može raspisati konkurs za idejno rješenje znaka Društva.

Član  8.

U pravnom prometu, službenim odnosima i prepisci sa pravnim i fizičkim licima, Društvo koristi memorandum.

Memorandum u zaglavlju sadrži znak – logo, naziv društva i druge potrebne

podatke.

III  DJELATNOST  DRUŠTVA

Član  9.

Društvu se povjerava obavljanje djelatnosti:

 • 93.11–  djelatnost sportskih objekata:
 • Rad otvorenih ili zatvorenih sportskih objekata / otvoreni,ograđeni ili pokriveni sa tribinama za sjedenje ili bez njih/:
 • Fudbalski  stadioni,
 • Automobilske trkačke staze i trkačke staze za pse i konje,
 • Plivački bazeni i stadioni,
 • Tereni i stadioni za atletska takmičenja,
 • Hale za hokej na ledu,
 • Hale za boks,
 • Tereni za golf,
 • Kuglane
 • Organizacija sportskih priredbi u sopstvenim objektima za profesionalne i sportiste i amatere na otvorenom i zatvorenom  prostoru i upravljanje njima i aktivnosti osoblja i rukovođenje osoblja koje radi u tim objektima.

Djelatnosti iz  stava 1.ovog člana  su djelatnosti od javnog interesa.

Član 10.

Društvo, pored osnovne djelatnosti  iz člana 9 ovog Statuta obavlja i djelatnosti koje nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa, i to:

 • 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
 • 47.19  Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
 • 47.24  Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišama u specijalizovanim prodavnicama,
 • 47.25  Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
 • 47.29  Ostala trgovina  na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama,
 • 47.62  Trgovina na malo, novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama,
 • 47.64  Trgovina na malo sportskom opremomu specijalizovanim prodavnicama,
 • 47.78  Ostala trgovina na malo novim proizvodima, specijalizovanim prodavnicama,
 • 56.10  Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata,
 • 56.29  Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane,
 • 56.30  Usluge pripremanja i posluživanja pića,
 • 58.14  Izdavanje  časopisa i periodičnih izdanja,
 • 63.11  Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
 • 63.12  Uslužne internet stranice (  Web portal)
 • 68.20  Iiznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima ,
 • 70.21  Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću,
 • 73.11  Djelatnost reklamnih agencija,
 • 73.12  Medijsko predstavljanje ,
 • 73.20  Istraživanje tržišta ispitivanje javnog mjenja,
 • 74.20  Fotografske usluge,
 • 74.30  Prevođenje i usluge tumača,
 • 77.21  Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport,
 • 77.33  Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme
 • ( uključujući kompjutere ),
 • 81.10  Usluge održavanja objekata,
 • 85.51  Sportsko rekreativno obrazovanje,
 • 85.59  Ostalo obrazovanje,
 • 86.90  Ostala zdravstvena zaštita
 • 93.13   Djelatnost fitnes klubova,
 • 93.19   Ostale sportske djelatnosti,
 • 93.29   Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti.

Za djelatnost iz ovog člana Društvo  vodi posebnu  knjigovodstvenu evidenciju

Pored djelatnosti iz člana 9. ovog Statuta  Društvo može obavljati i

djelatnosti koje nijesu djelatnosti  od javnog interesa i to:

– poslove iz oblasti osnovnih djelatnosti , koje po prirodi spadaju

u djelatnosti od opšteg interesa.

Za djelatnost iz stava 1, ovog člana Društvo je obavezno voditi posebno knjigovodstvo i evidenciju

IV  OSNOVNI KAPITAL

Član  11.

Osnovni kapital Društva predstavlja :

–  Novčani ulog u iznosu od 1 eura i

–  Nenovčani ulog koji čine pokretne i nepokretne stvari, novčana sredstva i druga imovinska prava preuzeta od Javnog preduzeća Sportski centar Berane, čiju će procjenu vrijednosti  utvrditi  ovlašćeni procjenjivač, u skladu sa Odlukom o osnivanju i Zakonom.

– Osnovni kapital iz stava 1. ovog člana je imovina Osnivača

Član  12.

Finansiranje djelatnosti koje imaju karakter djelatnosti od javnog interesa

vrši se iz:

– sopstvenih prihoda Društva,

– budžeta opštine Berane,

– donacija i

– drugih izvora  koje utvrdi Osnivač u skladu sa Zakonom

Sredstva za obavljanje djelatnosti koja nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa obezbjeđuju se iz sopstvenih prihoda Društva.

Unutrašnju reviziju poslovanja Društva vrši služba opštine nadležna za poslove unutrašnje revizije.

V  UNUTRAŠNJA  ORGANIZCIJA

Član  13.

Djelatnost iz člana 9. Statuta  Društvo će obavljati na način kojim se

obezbjeđuje stabilnost poslovanja, efikasnost upravljanja i odlučivanja i

uspostavlja poslovni odnos u okviru tržišnih uslova privređivanja.

Član  14.

Osnovni oblici organizovanja Društva su sektori i to:

1. sektor za održavanje i pružanje usluga u sportskim objektima

2. sektor za pravno – ekonomske poslove

Sektori  iz stava 1 ovog člana u  svom sastavu može  imati radne jedinice, službe, odjeljenja i sl.

Član  15.

Aktom o  unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, bliže se

utvrđuje: naziv organizacionih oblika, radna mjesta i potreban broj izvršilaca, vrsta i stepen stručne spreme,radno iskustvo, posebni uslovi u skladu sa Zakonom, poslovi sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizacciju i obavljanje poslova iz djelatnosti Društva.

VI  ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Član  16.

Društvo samostalno istupa u pravnom prometu.

Društvo odgovara za obaveze prema trećim licima, cjelokupnom imovinom.

Osnivač odgovara, odnosno snosi rizik za obaveze Društva do visine svog uloga.

VII UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

Član  17.

Društvom upravlja Osnivač pod uslovima utvrđenim Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

Član  18.

Osnivač Društva:

–    daje saglasnost na Statut Društva,

–   daje saglasnost na statusne promjene Društva,

–     imenuje i razrješava članove Odbora direktora,

–     imenuje i  razrješava izvršnog direktora Društva

 • daje saglasnost na godišnji program rada i finansijski plan Društva,
 • daje saglasnost na  godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju društva,
 • donosi odluke o raspodjeli dobiti i načinu pokrića gubitaka,
 • odlučuje o promjeni osnovnog kapitala društva,
 • bira nezavisnog revizora,
 • daje saglasnost na cjenovnik usluga, koji utvrđuje Odbor direktora,
 • daje saglasnost na promjenu djelatnosti Društva,

–   odlučuje o promjeni oblika, restruktuiranju društva, dobrovoljnoj

likvidaciji.

Član  19.

Organi Društva su Odbor direktora i izvršni direktor.

1. Odbor direktora

Član  20.

Odbor direktora  je organ upravljanja Društva.

Članovi odbora direktora vrše svoju funkciju u interesu društva i postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

Član  21.

Odbor direktora sastoji se od pet članova, od kojih su četiri predstavnici Osnivača, a jedan predstavnik zaposlenih u Društvu.

Odbor direktora punovažno zasijeda i donosi Odluke većinom ukupnog broja članova Odbora.

Član  22.

Članovi Odbora direktora imenuju se na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Član  23.

Konstituisanje Odbora direktora vrši se na prvoj sjednici koja se mora održati u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Odluke o imenovanju

članova Odbora direktora.

Član  24.

Odbor direktora donosi Poslovnik o radu, kojim se bliže uređuju postupak zakazivanja sjednica, način rada i odlučivanja, u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom

Član  25.

Odbor direktora ima predsjednika.

Predsjednika Odbora biraju članovi Odbora iz svog sastava.

Član  26.

Odbor direktora radi na način propisan Poslovnikom, u skladu sa Zakonom.

Sjednici Odbora direktora prisustvuje izvršni direktor Društva bez prava odlučivanja .

Član  27.

Sjednicu Odbora direktora zakazuje predsjednik odbora. Sjednica se može zakazati na predlog člana Odbora direktora, ukoliko se sa predlogom saglasi više od polovine svih članova odbora. Odbor direktora zasijeda i punopravno odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine članova. Odbor direktora donosi Odluke većinom ukupnog broja članova Odbora.

Član odbora nema pravo glasa kada odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne ili druge odgovornosti.

Član  28.

Članovima Odbora direktora pripada naknada za rad.

Osnivač Društva odlučuje o visini naknade članovima Odbora direktora.

Član  29.

Članu Odbora direktora prestaje mandat:

 • na lični zahtjev,
 • istekom vremena na koji je imenovan,
 • razrješenjem,
 • izborom, odnosno imenovanjem na funkciju koja nije spojiva sa članstvom u Odboru direktora,
 • i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Član  30.

Član Odbora direktora može podnijeti zahtjev za prestanak mandata,

prije isteka perioda na koji je imenovan.

Zahtjev iz stava 1. ovog člana podnosi se Odboru direktora u pisanoj formi,

Zahtjev iz stava 1. ovog člana dostavlja se nadležnom organu Osnivača,

radi izbora novog člana.

Član 31.

Član Odbora direktora može biti razriješen :                                                                   –   ako neopravdano ne učestvuje u radu Odbora duže od šest mjeseci,                  –   ako postupa  suprotno članu 20. stav 2. ovog Statuta,

–   u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

Predlog za razrješenje može podnijeti :                                                            –    predsjednik  Odbora,

–    član odbora koga podrži najmanje jedan član

Predlog iz stava 1. ovoga člana za razrješenje dostavlja se nadležnom organu Osnivača, odnosno Društva.

Član  32.

 Odbor direktora:

 • donosi Statut uz saglasnost  Osnivača,
 • donosi opšta akta Društva u skladu sa Zakonom,osim akata koje donosi Osnivač,
 • utvrđuje poslovnu politiku Društva i donosi akta za njeno izvršenje,
 • usvaja godišnji program rada Društva,
 • usvaja planove i programe iz oblasti za koje je Društvo osnovano,
 • usvaja godišnji finansijski iskaz i izvještaj o radu Društva,
 • predlaže Osnivaču smanjenje i povećanja osnovnog kapitala,
 • predlaže Osnivaču raspodjelu dobiti i pokriće gubitaka,
 • utvrđuje cjenovnik usluga,
 • vrši i druge poslove utvrđene Zakonom, ovom odlukom i statutom.

                                                     Član  33.

Izvršni  direktor je organ  rukovođenja Društva.

Izvršnog direktora imenuje Odbor direktora, nakon sprovedenog postupka javnog oglašavanja.

Mandat  izvršnog direktora traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Funkciju izvršnog  direktora isto lice može obavljati, najviše u dva mandata.

Član  34.

Za izvršnog direktora može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova propisanim Zakonom, ispunjava i sledeće  posebne uslove:

 • da ima visoku stručnu spremu – VII  1 nivo obrazovanja
 • da ima tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja,odnosno na drugim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu.

Kandidat za  izvršnog direktora Društva je dužan da uz prijavu na konkurs

dostavi program rada Društva.

Član  35.

Izvršni direktor:

 • zastupa i predstavlja Društvo,
 • organizuje i vodi poslove Društva,
 • odgovara za zakonitost rada Društva,
 • izvršava odluke Odbora direktora,
 • predlaže akte koje donosi Odbor direktora i odgovaran je za sprovođenje odluka i drugih akata Odbora direktora,
 • odlučuje  o drugim pitanjima vezanim za tekući rad i poslovanje  Drustva u skladu sa ovom Odlukom, Statutom i drugim propisima.

Član 36

Izvršni direktor Društva može biti razeriješen dužnosti i prije isteka  vremena na koji je imenovan  ako Odbor direktora ne prihvati godišnji Izvještaj o rezultatima poslovanja, a utvrdi da je izvršni direktor odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva.

Član  37.

Odgovornost izvršnog direktora za neostvarivanje poslovnih rezultata

utvrđuje stručna komisija od 5 članova koju obrazuje Odbor direktora.

Komisija utvrđuje činjenice i okolnosti koje su dovele do neostvarivanja poslovnih rezultata, stepen odgovornosti izvršnog direktora i o tome podnosi

Odboru direktora izvještaj.

U slučaju iz stava 2 ovog člana Odbor direktora, podnosi Osnivaču predlog za razrješenje izvršnog direktora.

Član  38.

Izvršni direktor Društva može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan:

 • na lični zahtjev,
 • ako je zbog sprovođenja Odluke ili akta koji je predložio došlo do povrede prava radnika ili je njegovom krivicom ili nečinjenjem pričinjena šteta Društvu,
 • ako prekorači svoja ovlašćenja u pogledu prava utvrđenih ovim Statutom i drugim aktima Društva,
 • neopravdano odbije da izvrši  Odluku Odbora direktora ili postupi suprotno po toj odluci,
 • ako mu je pravosnažnom odlukom suda zabranjeno obavljanje poslova   rukovođenja
 • i u drugim slučajevim predviđenim Zakonom.

Član  39.

Inicijativu za pokretanje postupka za razrješenje izvršnog direktora Društva može podnijeti Odbor direktora i predsjednik opštine.

Odbor direktora je dužan da inicijativu za pokretanje postupka za razrješenje izvršnog direktora razmotri, donese odluku i o tome obavijesti podnosioca inicijative, u roku od 30 dana od dana podnošenja inicijative.

Član 40

Izvršni direktor zaključuje sa odborom direktora Ugovor  o radu kojim se utvrđuju prava, obaveze,odgovornosti i zarada izvršnog direktora.

VIII  INFORMISANJE I ODNOSI SA JAVNOŠĆU

Član  41.

Rad Društva je javan.

Društvo je dužno da redovno obavještava Osnivača o svom radu, računovodstvenim iskazima i poslovanju i radu revizora na način

i pod uslovima utvrđenim Zakonom.

Za davanje obavještenja  o radu i poslovanju Društva odgovoran je izvršni direktor Društva ili lice koje on ovlasti.

Društvo je dužno da obavještava građane o svom radu putem web site.

Član  42.

Zaposleni u Društvu imaju pravo da budu obaviješteni o svojim pravima

i obavezama po osnovu rada preko oglasne table i sl.

O obavještavanju zaposlenih stara se i odgovoran je izvršni direktor Društva.

IX    POSLOVNA  TAJNA

Član  43.

Poslovnom tajnom smatraju se  dokumenta i podaci utvrđeni posebnom odlukom Odbora direktora, u skladu sa Zakonom, čije bi davanje na uvid neovlašćenim licima štetilo interesima i djelatnosti Društva.

Poslovnu tajnu dužni su da čuvaju svi zaposleni, bez obzira na koji način su saznali za poslovnu tajnu.

Neovlašćeno saopštavanje isprava i podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu Društva u smislu Zakona i drugih propisa,ovog Statuta i drugih opštih akata Društva predstavljaju težu povredu radne dužnosti.

X  AKTI   DRUŠTVA

Član  44.

Akti Društva su: Statut, Poslovnik, pravilnici i odluke kojim se na opšti način uređuju određena pitanja, ako Zakonom nije drugačije propisano.

Član  45.

Društvo zaključuje kolektivni ugovor.

Kolektivni ugovor iz prehodnog stava zaključuju : Odbor direktora, izvršni direktor i sindikalna organizacija Društva.

XI   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član  46.

U obavljanju djelatnosti Društvo čuva i unapređuje životnu sredinu u skladu sa Zakonom, drugim propisima i aktima Društva tako što :

– planira, organizuje i ostvaruje zaštitu i unapređenje životne sredine u

okviru donošenja i izvršavanja planova i programa rada i razvoja,

– prati stanje životne sredine i blagovremeno preduzima mjere za

sprečavanje – narušavanja  iste,

– obezbjeđuje zaštitu i unapređenje životne sredine od negativnog uticaja

djelatnosti koja se obavlja na terenu i u prostorijama Društva.

Član  47.

Izvršni direktor Društva dužan je da preduzima mjere kojima se sprečava

ugrožavanje životne sredine.

Zaposleni u Društvu su dužni da obavijeste nadležne organe u Društvu o djelatnostima koje ugrožavaju životnu sredinu.

0+

XII  IZMJENE I DOPUNE  STATUTA

Član  48.

Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Društva donosi Odbor direktora, uz saglasnost  Osnivača.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

XIII  PRESTANAK  DRUŠTVA,NAČIN PROMJENE OBLIKA

         DRUŠTVA,STATUSNE PROMJENE  I PROMJENE OD

         ZNAČAJA ZA UPIS U CENTRALNI  REGISTAR

PRIVREDNIH SUBJEKATA

Član  49.

Društvo prestaje u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom.

Član  50.

O promjeni jednog oblika Društva u drugi kao i promjenama koje su od znčaja za upis u CRPS  registar, /promjena naziva, sjedišta, osnivača, djelatnosti, lica ovlašenih za zastupanje i sl./ odlučuju organi utvrđeni

Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

XIV   PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član  51.

Akti iz člana 44. Statuta  donijet će se najkasnije  u roku od 6 mjeseci

od dana upisa Društva u centralni registar privrednih subjekata.

Do donošenja opštih akata iz stava 1. ovog člana, primjenjaivaće se

opšti akti  DOO Sportski centar Berane.

Član 52 .

Stupanjem na snagu ovog Statuta,  prestaje da važi Statut Doo

Sportski centar Berane br.01-520 .

Član  53

Ovaj Statut stupa na snagu danom davanja saglasnosti od strane Osnivača.

Broj:   399                                                     Predsjednik Odbora direktora,

Berane, 12.09.2019.                                                 Ratko  Arsović